Патничко осигурување

Вид

Патничко осигурување почнувајќи од 123,00 ден

Детали


При пополнување на податоците користете латиничен фонт
Ве молиме внесете точна е-маил адреса,
бидејќи таму ќе ви биде испратена купената полиса.
*Осигурувачот има право телефонски да го исконтактира корисникот во текот на постапката за изработка на потврдата (полисата).
Осигурано лице #1

Осигурано лице #2

Осигурано лице #3

Осигурано лице #4

Осигурано лице #5

Осигурано лице #6

Осигурано лице #7

Осигурано лице #8

Осигурано лице #9

Осигурано лице #10

Податоци за договорувачот

Доплатоци
вработени во Македонија но возењето го вршат вон Македонија
За студенти кои студираат во странство, се на пракса во странство или пак работат сезонска работа во странство)
Дополнителни продукти
* Не е дозволено за лица над 75 години!

Се согласувам САВА осигурување да може да ме контактира за цели на директен маркетинг (телефонски, по пошта или електронска пошта)*

* Изјавата за согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече со писмено барање во секое време.

GOLD
ден

 • Трошоци за лекување до 30.000 €
 • Враќање на деца до 14 години до 15.000 €
 • Враќање на посмртни останки до 30.000 €
 • Посета на пациент до 200 €
 • Продолжување на престој полекување до 100 €
 • Придружба на пациент до 100 €
 • Надомест на телефонски трошоци /
 • Kражба или провална кражба на багаж до /
 • Задоцнето пристигнување багаж до /
 • Загуба на патни документи до /
 • Замена на состаноци /
 • Враќање на моторно возило до /
 • Правна помош до /


PLATINUM
ден

 • Трошоци за лекување до 30.000 €
 • Враќање на деца до 14 години до 15.000 €
 • Враќање на посмртни останки до 30.000 €
 • Посета на пациент до 200 €
 • Продолжување на престој полекување до 100 €
 • Придружба на пациент до 100 €
 • Надомест на телефонски трошоци до 50 €
 • Kражба или провална кражба на багаж до 300 €
 • Задоцнето пристигнување багаж до 100 €
 • Загуба на патни документи до 50 €
 • Замена на состаноци /
 • Враќање на моторно возило до /
 • Правна помош до /


VIP
ден

 • Трошоци за лекување до 50.000 €
 • Враќање на деца до 14 години до 30.000 €
 • Враќање на посмртни останки до 30.000 €
 • Посета на пациент до 400 €
 • Продолжување на престој полекување до 200 €
 • Придружба на пациент до 200 €
 • Надомест на телефонски трошоци до 100 €
 • Kражба или провална кражба на багаж до 600 €
 • Задоцнето пристигнување багаж до 130 €
 • Загуба на патни документи до 50 €
 • Замена на состаноци 1000 €
 • Враќање на моторно возило до 1000 €
 • Правна помош до 100 €